8.2.3 Garis dan Sudut, Praktis Berformat PT3


Soalan 7:
Dalam Rajah di bawah, cari nilai y.Penyelesaian:

ABC=BCD   = 108 o  (sudut berselang-seli) y o + 130 o + 108 o = 360 o   y o = 360 o 238 o   y o = 122 o


Soalan 8:
Dalam Rajah di bawah, PSR dan QST ialah garis lurus.

Cari nilai x.

Penyelesaian:
UST+STV= 180 o UST= 180 o 116 o = 64 o PST=QSR x o +UST= 135 o x o +UST= 135 o x o = 71 o x=71


Soalan 9:
Dalam rajah di bawah, PWV ialah satu daris lurus.

(a) Garis manakah yang berserenjang dengan garis PWV?
(b) Nyatakan nilai  ∠ RWU.

Penyelesaian:
(a) SW

(b) ∠ RWU = 13o + 29o + 20o = 62o

 


Soalan 10:
Dalam rajah di bawah, UVW ialah satu daris lurus.


(a) Garis manakah yang selari dengan garis TU?
(b) Nyatakan nilai  ∠ QVS.

Penyelesaian:
(a) QV

(b) ∠ QVS = 8o + 18o = 26o

 

Leave a Comment