Matematik PT3 2017, Soalan 9


Soalan 9 (a):
Diberi suatu fungsi y = x2 – 2x + 3. x dan y ialah pemboleh ubah.
(i) Isikan kotak dengan jawapan yang betul.


(ii) Rajah 9.1 menunjukkan graf bagi fungsi tersebut.


Skala yang digunakan pada paksi-y ialah 2 cm kepada _______ unit.

Penyelesaian:
(i)

(ii)
Skala yang digunakan pada paksi-y ialah 2 cm kepada   2   unit.Soalan 9 (b):
Rajah 9.2 menunjukkan segi tiga bersudut tegak PRT. Q, S dan U ialah masing-masing titik tengah bagi garis PR, RT dan PT.

Rajah 9.2
(i) Segi tiga TSU ialah imej bagi segi tiga TRP di bawah suatu pembesaran.
Nyatakan pusat pembesaran da factor skala.
Jawapan:

(ii) Latifah ingin membuat corak pada selendang seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 9.2. Segi tiga PQU berwarna biru.
Menggunakan konsep pantulan, segi tiga manakah dalam Rajah 9.2 mesti diwarnakan biru?
Nyatakan paksi pantulan.
Jawapan:

Penyelesaian:
(i)


(ii)
Soalan 9 (c):
Jadual 9.3 menunjukkan bilangan kenderaan yang melalui suatu plaza tol. Bilangan lori pada bulan Oktober tidak dinyatakan.


Bilangan kereta dan lori pada bulan Oktober adalah sama.
Hitung peratus peningkatan bilangan lori pada bulan Oktober.

Penyelesaian:
Bilangan lori pada bulan Oktober =10000×108% =100 00 × 108 1 00 =10800 Peratus peningkatan bilangan lori pada bulan Oktober = 108008000 8000 ×100% =35%


Leave a Comment