5.3.4 Buku Teks (Cabaran Dinamis)Masteri Kendiri

Soalan 1:


Rajah menunjukkan sebuah kuboid PQRSTUVW. QRWV dan PSTU ialah segi empat sama. Diberi bahawa PQ  = 12 cm dan QR  = 7 cm. Hitung
(a) tan ∠PQS
(b) panjang TQ, dalam cm, betul kepada empat angka bererti
(c) nilai ∠SQT, dalam darjah dan minit


Penyelesaian:
(a)
tanPQS= PS PQ tanPQS= 7 12

(b)
QS= P S 2 +P Q 2 QS= 7 2 + 12 2 QS= 49+144 QS= 193 QS=13.892 cm TQ= T S 2 +S Q 2 TQ= 7 2 + 13.892 2 TQ= 49+192.988 TQ= 241.988 TQ=15.46 cm

(c)
tanSQT= 7 13.89 SQT= tan 1 ( 7 13.89 ) SQT= 26 o 45


Soalan 2:

Rajah menunjukkan sebuah heksagon sekata PQRSTU bersisi 6 cm. Hitung
(a) ∠PTS
(b) ∠TPS
(c) panjang TP, dalam cm, betul kepada tiga angka bererti
(d) nisbah luas ΔPTU kepada luas ΔPTS


Penyelesaian:
(a)
PTS = 90o

(b)
Bagi heksagon sekata, Setiap sudut dalaman = ( 62 )× 180 o 6 = 120 o TSP= 120 o ÷2= 60 o TPS= 180 o 90 o 60 o = 30 o

(c)
tanTPS= TS TP tan 30 o = 6 TP TP= 6 tan 30 o TP=10.4 cm

(d)
Tinggi ΔPTU = 6 2 ( 10.4÷2 ) 2 = 3627.04 =2.993 Luas ΔPTU = 1 2 ×2.993×10.4 =15.6  cm 2 Luas ΔPTS = 1 2 ×6×10.4 =31.2  cm 2 Maka, nisbah luas ΔPTU kepada luas ΔPTS =15.6 : 31.2 =1 : 2

Leave a Comment