8.2.5 Koordinat, Praktis Berformat PT3


Soalan 11:
Rajah di bawah menunjukkan laluan Larian Negaraku.

Laluan bagi peserta lelaki ialah PQUT sementara laluan bagi peserta perempuan ialah QRST. QR selari dengan UT manakala UQ selari dengan SR.

(a) Diberi jarak antara titik Q dan titik R ialah 9 km, nyatakan koordinat titik R.

(b) Diberi bahawa peserta lelaki memulakan larian di titik P dan peserta perempuan bermula di titik Q.
Cari perbezaan jarak, dalam km, yang dilalui oleh peserta lelaki dan peserta perempuan.


Penyelesaian:
(a)
R = (9, 1)

(b)
Laluan pesera lelaki
= PQ + QU + UT
= 10 + 7 + 7
= 24 km

Laluan pesera perempuan
= QR + RS + ST
= 9 + 7 + 2
= 18 km

Perbezaan jarak
= 24 – 18
= 6 km

Soalan 12:
Rajah di bawah menunjukkan sebuah tapak parker berbentuk trapezium, RSTU. Dua koordinat dari bucu-bucu trapezium itu ialah R(–30, –4) dan S(20, –4).

(a) Diberi jarak antara bucux S dan bucu T ialah 22 unit.
Nyatakan koordinat bucu T.

(b) Diberi luas kawasan parker ialah 946 unit2, cari koordinat U.


Penyelesaian:
(a)
Koordinat-y bagi T = –4 + 22 = 18  
T = (20, 18)

(b)
Luas trapezium=946  unit 2 1 2 ×( UT+RS )×ST=946 1 2 ×( UT+50 )×22=946 UT+50= 946×2 22 UT+50=86 UT=36 koordinate-x bagi U=2036=16 koordinate-y bagi U=18 U=( 16,18 )
Leave a Comment