10.2.2 Bulatan (I), Praktis Berformat PT3


Soalan 6:
Dalam rajah di bawah, CD ialah lengkok sebuah bulatan berpusat O.


Tentukan luas kawasan berlorek.
( Guna π= 22 7 )

Penyelesaian:

Luas sektor=Luas bulatan× 72 o 360 o   = 22 7 × ( 10 ) 2 × 72 o 360 o   = 440 7  cm 2 Luas ΔOBD= 1 2 ×6×8    =24  cm 2 Luas kawasan berlorek= 440 7 24 =38 6 7  cm 2


Soalan 7:
Dalam rajah di bawah, ABC ialah sebuah semi bulatan berpusat O.


Hitungkan luas, dalam cm2, kawasan berlorek.
( Guna π= 22 7 )

Penyelesaian:
ACB= 90 o AB= 6 2 + 8 2 = 100 =10 cm Jejari=10÷2    =5 cm Kawasan berlorek =( 1 2 × 22 7 ×5×5 )( 1 2 ×6×8 ) =39 2 7 24 =15 2 7  cm 2


Soalan 8:
Dalam rajah di bawah, ABC ialah lengkok bulatan berpusat O.


Jejari bulatan itu ialah 14 cm dan AD = 2 DE.
Hitungkan perimeter, dalam cm, seluruh rajah itu.
( Guna π= 22 7 )

Penyelesaian:
Panjang lengkok ABC = 3 4 ×2πj = 3 4 ×2× 22 7 ×14 =66 cm Perimeter seluruh rajah =16+8+8+66 =98 cm


Soalan 9:
Dalam rajah di bawah, KLMN ialah sebuah segi empat sama dan KLON ialah sukuan sebuah bulatan berpusat K.Hitungkan luas, dalam cm2, kawasan berwarna.
( Guna π= 22 7 )

Penyelesaian:
Luas kawasan berwarna = 45 o 360 o ×π j 2 = 45 o 360 o × 22 7 × 14 2 =77  cm 2


Soalan 10:
Rajah di bawah menunjukkan dua sukuan bulatan, AOC dan EOD berpusat O.Sektor AOB dan sektor BOC mempunyai luas yang sama.
Hitung luas, dalam cm2, kawasan berwarna.
( Guna π= 22 7 )

Penyelesaian:
Luas sektor AOB=Luas sektor BOC Oleh itu, AOB=BOC  = 90 o ÷2  = 45 o Luas kawasan berwarna = 45 o 360 o × 22 7 × 16 2 =100 4 7  cm 2

Leave a Comment