10.2.5 Perimeter dan Luas, Praktis Berformat PT3

Soalan 11:Rajah di bawah menunjukkan lakaran sebuah taman, PQRS yang berbentuk segi empat selari yang terdiri daripada kawasan pokok bunga dan sebuah taman permainan.Hitung luas, dalam m2, kawasan pokok bunga.Penyelesaian: Luas kawasan pokok bunga =( 12×14 )−( 1 2 ×12×7 ) =168−42 =126  m 2 Soalan 12:Rajah di bawah menunjukkan sukuan bulatan KLMdengan pusat M dan sector JMN … Read more

10.2.3 Perimeter dan Luas, Praktis Berformat PT3

Soalan 6: Dalam rajah di bawah, PQUV ialah segi empat sama, QRTU ialah segi empat tepat dan RST ialah segi tiga sama sisi. Perimeter seluruh rajah itu ialah 310 cm. Hitung panjang, dalam cm, PV. Penyelesaian: PV=VU=TS=SR=QP Diberi perimeter seluruh rajah=310 cm PV+VU+UT+TS+SR+RQ+QP=310 PV+PV+50+PV+PV+50+PV=310 5PV+100=310  5PV=210    PV=42 cm Soalan 7: Rajah di bawah menunjukkan sebuah trapezium BCDE dan sebuah segi empat selari ABEF. ABC … Read more

10.2.2 Perimeter dan Luas, Praktis Berformat PT3

Soalan 4: Dalam rajah di bawah, AEC ialah sebuah segi tiga bersudut tegak dengan luas 54 cm2 dan BCDF ialah sebuah segi empat tepat. Hitung (a) perimeter, dalam cm, kawasan berwarna. (b) luas, dalam cm2, kawasan berwarna. Penyelesaian: (a) Diberi luas △ ACE 1 2 ×AC×9=54    AC=54× 2 9    AC=12 cm Menggunakan theorem Pythagoras: AE= 9 2 + 12 2   =15 cm Perimeter kawasan berwarna =6+4.5+6+4.5+15 … Read more

10.2.1 Perimeter dan Luas, Praktis Berformat PT3

Soalan 1:Dalam rajah di bawah, ABCD ialah sebuah trapezium dan ABEF ialah sebuah segi empat selari. Hitung luas, dalam cm2, kawasan berwarna. Penyelesaian: Luas trapezium ABCD = 1 2 ×( 8+14 )×10 =110  cm 2 Luas segi empat selari ABEF =8×6 =48  cm 2 Luas kawasan berwarna =110−48 =62  cm 2 Soalan 2: Rajah di bawah menunjukkan sebuah segi empat tepat ABCD. Hitung luas, dalam … Read more