Matematik PT3 2016, Soalan 8


Soalan 8 (a):
Rajah 8.1 menunjukkan pola bagi urutan tertentu yang terdiri daripada beberapa biji butang.

(i) Berdasarkan bilangan butang pada Rajah 8.1, cari sebutan keempat dan kelima bagi pola tersebut.
(ii) Seterusnya, nyatakan bilangan butang bagi sebutan ke-lapan.

Penyelesaian:
(i)
Sebutan ke-empat = 4 + 3 + 3 + 3 = 13
Sebutan ke-lima = 4 + 3 + 3 + 3 + 3 = 16

(ii)
Sebutan ke-lapan
= Sebutan ke-lima + 9
= 16 + 9 = 25
Soalan 8 (b):
(i) Lengkapkan Jadual 8.1 di ruang jawapan, bagi persamaan A = x2 + 2x + 3 dengan menulis nilai A, apabila x = 3.

Jawapan:

(ii) Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf yang disediakan pada halaman di sebelah. Anda boleh menggunakan pembaris fleksibel.
Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi-x dan 2 cm kepada 5 unit pada paksi-y, lukis graf A = x2 + 2x + 3 untuk 0 ≤ x ≤ 5.

Penyelesaian:
(i) 
x = 3
A = 32 + 2(3) + 3
= 9 + 6 + 3
= 18

(ii) 


Soalan 8 (c):
Rajah 8.2 menunjukkan tawaran perkhidmatan oleh sebuah syarikat telekomunikasi.(i) Pada suatu bulan tertentu, jumlah bayaran ialah H. Jika x SMS dihantar dan y minit panggilan dibuat, ungkapkan H dalam sebutan x dan y.
(ii) Dalam bulan Ogos, Aliah perlu membayar RM63. Jika Aliah menghantar 25 SMS, berapa minit panggilan yang dibuat oleh Aliah?

Penyelesaian:
(i) 
H = (0.20 × x) + (0.15 × y)
H = 0.2x + 0.15y

(ii)
63=0.2( 25 )+0.15y 63=5+0.15y 0.15y=635 0.15y=58 y= 58 0.15 y=386.7 Minit panggilan=386.7


Leave a Comment