Matematik PT3 2017, Soalan 3


Soalan 3 (a):
(i) Rajah 3.1 menunjukkan satu kaedah untuk mencari factor sepunya terbesar (FSTB) dan gandaan sepunya terkecil (GSTK) bagi 12 dan 32.

Padankan jawapan yang betul.
Jawapan:


(ii) Beza antara dua nombor perdana ialah 9.
Tulis dua nombor perdana itu di ruang jawapan.
Jawapan:
(  ) – (  ) = 9

Penyelesaian:
(i)(ii)
( 11  ) – ( 2  ) = 9

 Soalan 3 (b):
Rajah 3.2 dalam ruang jawapan menunjukkan garis lurus JK.
(i) Menggunakan pembaris dan jangka lukis sahaja, bina segi tiga JKL dengan KL = 8 cm dan ∠JKL = 135o. Anda boleh bermula dengan garis lurus JK yang disediakan pada ruang jawapan.

Jawapan:

(ii) Ukur ∠KJL dengan menggunakan protraktor.

Penyelesaian:
(i)


(ii)
KJL = 26o
Soalan 3 (c):
Senaraikan semua nilai integer x yang memuaskan ketaksamaan linear berikut:
–1 ≤ 1 + 2x < 5

Penyelesaian:
–1 ≤ 1 + 2x < 5
–1 ≤ 1 + 2x   dan   1 + 2x < 5
–2x ≤ 1 + 1   dan   2x < 5 – 1
–2x ≤ 2    dan   2x < 4
x ≥ –1   dan   x < 2
x = –1, 0, 1, 2, … dan   x = 1, 0, –1,  –2 …

Maka x = –1, 0, 1.


Leave a Comment