6.6.2 Sudut dan Tangen bagi Bulatan, Praktis Berformat PT3


Soalan 3:
(a)  Dalam rajah di bawah, ABCD ialah sebuah bulatan. AEC dan BED ialah garis lurus.
 

Cari nilai y.

(b) Rajah di bawah menunjukkan sebuah bulatan KLMN berpusat O.
 
Cari nilai x.

Penyelesaian:
(a)
ABE=ACD= 45 o y o = 180 o 45 o 55 o y o = 80 o y=80
 
(b)
OML=OLM= 42 o ( x o + 42 o )+KNM= 180 o x o + 42 o + 110 o = 180 o x o + 152 o = 180 o x o = 180 o 152 o x o = 28 o x=28


Soalan 4:
Rajah di bawah menunjukkan sebuah  semibulatan ABCD berpusat O.
Diberi AB = CD.
Cari nilai y.

Penyelesaian:
y+ 32o + 32o + 90o = 180o
y= 180o – 154o
y= 26o
= 26


Soalan 5:
Dalam rajah di bawah, ABC dan DEF ialah garis lurus.

Cari nilai x dan nilai y.

Penyelesaian:
x+38=93 x=9338 x=55 DBG= 38 o  ( GB=GD )     y o =DBG y=38

Leave a Comment