6.5.2 Tangen Sepunya (II)Tangen Sepunya (II)

3.   Tidak bersilang
     (a) Bulatan sama saiz


Bilangan Tangen Sepunya
Sifat-sifat Tangen Sepunya
Empat tangen sepunya:
AB, CD, PS and RQ
AB = CD = OV
PS = RQ
AB // OV // CD
 

     (b) Bulatan saiz berbeza


Bilangan Tangen Sepunya
Sifat-sifat Tangen Sepunya
Empat tangen sepunya:
AB, CD, PS dan RQ
AB = CD
BT = DT
PS = RQ
OA // VB
OC // VD


6.5.3 Tangen Sepunya (Contoh Soalan)
 
Contoh 1:


Dalam rajah di atas, O dan F ialah pusat bagi dua bulatan yang bersilang. ABG dan CDG ialah tangen-tangen sepunya kepada bulatan-bulatan itu. Cari nilai
(a)  x, (b) y, (c) z
 

Penyelesaian:
(a)
Dalam ∆ BFG,
BFG = ½× 56o = 28o
FBG= 90o ← (jejari berserenjang dengan tangen)
xo+ 28o + 90o = 180o
xo= 180o – 118o
xo= 62o
x = 62
 
(b)
AOF= xo = 62o ← (AO // BF)
yo= 2 × 62o
yo= 124o
y = 124
 
(c)
Sudut luaran bagi AOC = 360o – 124o = 236o
EOC = ½ × 236o = 118o
zo= (180o – 118o) × ½  ← (∆ EOC ialah segitiga kaki sama, OEC = OCE)
zo= 31o
z = 31

Leave a Comment