5.2.2 Nisbah Trigonometri, Praktis Berformat PT3


Soalan 4:
Rajah di bawah terdiri daripada dua buah segi tiga bersudut tegak.


Tentukan nilai kos xo.

Penyelesaian:
AC= 13 2 12 2  = 25  =5 cm CD= 5 2 3 2  = 16  =4 cm kos x o = CD AC   = 4 5


Soalan 5:
Rajah di bawah menunjukkan dua buah segi tiga bersudut tegak, ABE dan DBC
ABC dan EBD ialah garis lurus.


Diberi bahawa sin x o = 5 13  dan kos y o = 3 5 . 
(a) Cari nilai bagi tan xo.
(b)  Hitung panjang, dalam cm, bagi  ABC.


Penyelesaian:
(a)
sin x o = 5 13 , DC=13 cm BC= 13 2 5 2  = 144  =12 cm Maka, tan x o = 5 12

(b)
kos y o = AB 15    3 5 = AB 15 AB=9 cm Maka, ABC=9+12  =21 cm


Soalan 6:
Dalam rajah di bawah, ABE dan DBC ialah segi tiga bersudut tegak. ABC dan DEB ialah garis lurus.Diberi bahawa kos y o = 3 5 .
(a) Cari nilai bagi tan xo.
(b) Hitung panjang, dalam cm, DE.


Penyelesaian:
(a) tan x o = 7 24

(b) kos y o = BC 20    3 5 = BC 20 BC= 3 5 ×20  =12 cm B D 2 = 20 2 12 2   =400144   =256 BD= 256  =16 cm DE=167   =9 cm

Leave a Comment