5.2.3 Nisbah Trigonometri, Praktis Berformat PT3


Soalan 7:
Dalam rajah di bawah, AEC dan BCD ialah garis lurus. E ialah titik tengah AC.


Diberi kos x= 5 13  dan siny= 3 5
(a) cari nilai tan x.
(b) Hitung panjang, dalam cm, BD.

Penyelesaian:

(a) Diberi kos x= 5 13 , oleh itu BC=5, AB=13 AC= 13 2 5 2  = 16925  = 144  =12 cm tan x= AC BC = 12 5

(b) Bagi ΔDCE: siny= 3 5 EC DE = 3 5 EC 10 = 3 5 EC= 3 5 ×10=6 cm D C 2 = 10 2 6 2    =64   DC=8 cm Bagi ΔABC: AC=2×6=12 cm tanx= 12 5 12 CB = 12 5 CB=5 cm BD=DC+CB =8 cm + 5 cm =13 cm


Soalan 8:
Dalam rajah di bawah, T ialah titik tengah garis PR.


(a) Cari nilai tan xo.
(b) Hitung panjang, dalam cm, PQ.

Penyelesaian:
(a) T R 2 = 13 2 12 2   =169144   =25 TR= 25  =5 cm tan x o = 12 5

(b) PR=2×5 cm  =10 cm P Q 2 = 10 2 8 2    =10064    =36 PQ= 36  =6 cm

Leave a Comment