1.2.4 Indeks, Praktis Berformat PT3


Soalan 14:
Diberi  k 3 = 9 3 2 × 64 1 2 , cari nilai bagi k.

Penyelesaian:
k 3 = 9 3 2 × 64 1 2    = ( 3 2 ) 3 2 × ( 2 6 ) 1 2    = 3 3 × 2 3    = ( 2 3 ) 3 k= 2 3


Soalan 15:
Diberi 9 x+2 ÷ 3 4 = 3 x+1 , hitung nilai bagi x.

Penyelesaian:
9 x+2 ÷ 3 4 = 3 x+1 ( 3 2 ) x+2 ÷ 3 4 = 3 x+1     3 2x+4 ÷ 3 4 = 3 x+1   2x+44=x+1  2x=x+1    x=1


Soalan 16:
Permudahkan:  ( 2 x 5 y 2 z 1 6 ) 3 ÷ 1 x 2 z

Penyelesaian:
( 2 x 5 y 2 z 1 6 ) 3 ÷ 1 x 2 z = 8 x 15 y 6 z 1 2 × x 2 z = 8 x 15 y 6 z 1 2 × ( x 2 z ) 1 2 = 8 x 15 y 6 z 1 2 ×x z 1 2 =8 x 15+1 y 6 = 8 x 16 y 6


Soalan 17:
Cari nilai bagi setiap yang berikut.
  (a)   (23)2 × 24 ÷ 25
  (b) a 2 × a 1 2 ( a 2 3 × a 1 3 ) 2    

Penyelesaian:
(a)
(23)2 × 24 ÷ 25= 26 × 24 ÷ 25
= 26+4-5
= 25
= 32

(b)
a 2 × a 1 2 ( a 2 3 × a 1 3 ) 2 = a 2+ 1 2 ( a 2 3 × a 1 3 ) 2   = a 2+ 1 2 ( a 2 3 + 1 3 ) 2   = a 5 2 a 2   = a 5 2 ( 2 )   = a 5 2 + 4 2   = a 9 2

Leave a Comment