8.2.3 Koordinat, Praktis Berformat PT3


Soalan 7:
Rajah menunjukkan sebuah segi tiga kaki sama STU.


Diberi bahawa ST = 5 unit, koordinat bagi titik S ialah

Penyelesaian:

Bagi segi tiga kaki sama STU, M ialah titik tengah garis lurus TU.
koordinat-x titik M = 2+4 2 =1

Titik M = (1, 0)

MT
= 4 – 1 = 3 unit 

Dengan mengguna Teorem Pythagoras,
SM= ST2MT2
= 52 – 32
= 25 – 9
= 16
SM = √16
= 4
Oleh itu, titik S = (1, 4).


Soalan 8:
Dalam rajah di bawah, PQR ialah sebuah segi tiga bersudut tegak. Sisi-sisi QR dan PQ masing-masing adalah selari dengan paksi-y dan paksi-x. Panjang QR = 6 unit.

Diberi bahawa M ialah titik tengah PR, maka koordinat bagi titik M ialah


Penyelesaian:
Koordinat-x bagi R = 3
Koordinat-y bagi R = 1 + 6 = 7
R = (3, 7)

P( 1,1 ),R( 3,7 ) Koordinat titik M =( 1+3 2 , 1+7 2 ) =( 2,4 )

Leave a Comment