7.1.2 Koordinat 2


7.1 Koordinat 2

7.1.3 Jarak di antara Dua Titik
1. Jarak di antara dua titik ialah panjang garis lurus yang menyambungkan kedua-dua titik itu.
 
2. Teorem Pythagoras boleh digunakan untuk mencari jarak di antara dua titik yang tidak mempunyai koordinat-x yang sama atau koordinat-y yang sama.
Contoh:
 
AB = 2 – (–4) = 2 + 4 = 6 unit  
BC = 5 – (–3) = 5 + 3 = 8 unit  
Dengan mengguna Teorem Pythagoras,
AC= AB2 + AC2
= 62 + 82
AC = √100
  = 10 unit

3. Jarak di antara dua titik sentiasa bernilai positif.


7.1.4 Titik tengah
Titik tengah suatu garis lurus yang menyambungkan dua titik ialah titik yang membahagi dua sama garis lurus itu.

Titik tengah, M=( x 1 + x 2 2 , y 1 + y 2 2 )

Contoh:
Koordinat titik tengah bagi titik-titik (7, –5) dan (–3, 11) ialah
( 7+( 3 ) 2 , 5+11 2 ) =( 4 2 , 6 2 ) =( 2,3 )
 

Leave a Comment