6.4.3 Isi padu Bentuk Tiga Dimensi, Praktis Berformat PT3


Soalan 8:
Sebuah belon berbentuk sfera mengembang dengan isipadunya bertambah daripada 36π cm3 kepada 288π cm3.
Cari penambahan jejari, dalam cm, belon tersebut.

Penyelesaian:
I 1 = 4 3 π j 1 3 4 3 π j 1 3 =36π j 1 3 =36π× 3 4π j 1 3 =27 j 1 =3 cm I 2 = 4 3 π j 2 3 4 3 π j 2 3 =288π j 2 3 =288π× 3 4π j 2 3 =216 j 2 =6 cm Penambahan= j 2 j 1    =63    =3 cm


Soalan 9:
Seorang budak lelaki diberi tiga keping kad daripada gurunya. Kad-kad itu adalah terdiri daripada sekeping kad berbentuk segi empat tepat dan dua keping kad berbentuk bulatan yang sama saiz dalam rajah di bawah. Lilitan setiap bulatan ialah 66 cm.


Dia dikehendaki mencantumkan kad-kad itu untuk membentuk sebuah silinder membulat tegak.
Hitung isi padu, dalam cm3, silinder membulat tegak itu.

Penyelesaian:
2πj=66 2× 22 7 ×j=66 j= 66×7 2×22  =10.5 cm Isi padu=π j 2 t = 22 7 × 10.5 2 ×20 =6930  cm 3


Soalan 10:
Rajah di bawah menunjukkan kubus P dan kubus Q dengan jumlah luas permukaan masing-masing ialah 726 cm2 dan 1014 cm2.

Cari beza isi padu antara kubus P dan kubus Q.

Penyelesaian:
Luas satu muka bagi kubus P= 726 6 =121  cm 2 x( panjang )×x( lebar )=121     x 2 =121  x=11 Luas satu muka bagi kubus Q= 1014 6 =169  cm 2 y( panjang )×y( lebar )=169     y 2 =169  y=13 Beza isi padu = 13 3 11 3 =21971331 =866  cm 3

Leave a Comment