5.2.1 Bulatan, Praktis Berformat PT3


5.2.1 Bulatan, Praktis Berformat PT3

Soalan 1:
Rajah di bawah menunjukkan sebuah bulatan berpusat O.

 
Jejari bagi bulatan itu ialah 35 cm.
Hitung panjang, dalam cm, lengkok major AB.
( Guna π= 22 7 )
 
Penyelesaian:
Sudut bagi lengkok major AB = 360o – 144o= 216o
Panjang lengkok major AB = 216 o 360 o ×2πj = 216 o 360 o ×2× 22 7 ×35 =132 cm


Soalan 2:
Dalam rajah di bawah, O ialah pusat bulatan. SPQ dan POQ ialah garis lurus.


Panjang PO ialah 8 cm dan panjang POQ ialah 18 cm.
Hitungkan panjang, dalam cm, SPT.

Penyelesaian
:
Jejari = 18 – 8 = 10 cm
PT2 = 102 – 82
  = 100 – 64
= 36
PT = 6 cm
Panjang SPT = 6 + 6
= 12 cm


Soalan 3:
Rajah di bawah menunjukkan dua buah bulatan. Bulatan yang lebih besar mempunyai jejari 14 cm dengan pusat O.
Bulatan kecil melalui pusat O dan sentuh bulatan besar.
 
Hitung luas bagi kawasan yang berlorek.
( Guna π= 22 7 )
 
Penyelesaian:
Luas bulatan besar=π J 2 = 22 7 × 14 2 Jejari, j bagi bulatan kecil= 1 2 ×14=7 cm Luas bulatan kecil=π j 2 = 22 7 × 7 2 Luas kawasan berlorek =( 22 7 × 14 2 )( 22 7 × 7 2 ) =616154 =462  cm 2
 

Leave a Comment