3.1 Rumus Algebra


3.1 Rumus Algebra

3.1.1 Pemboleh Ubah dan Pemalar
1. Pemboleh ubah ialah suatu kuantiti dengan nilai yang tidak tetap.
2. Pemalar ialah suatu kuantiti dengan nilainya tidak berubah.


3.1.2 Rumus
1. Rumus ialah persamaan yang mengaitkan dua atau lebih pemboleh ubah dan/atau pemalar.
2. Perkara rumus ialah pemboleh ubah tunggal yang diungkapkan dalam sebutan pemboleh ubah yang lain bagi suatu rumus.

Contoh 1:
Ungkapkan x dalam sebutan y, jika y= 23x x .  

Penyelesaian:
y= 23x x xy=23x xy+3x=2 x( y+3 )=2 x= 2 y+3

Contoh 2:
Diberi bahawa s= p 2 q 2 2u , jadikan p sebagai perkara rumus.

Penyelesaian:
s= p 2 q 2 2u 2us= p 2 q 2 p 2 =2us+ q 2 p= 2us+ q 2

Leave a Comment