13.2.2 Teorem Pythagoras, Praktis Berformat PT3


Soalan 3:
Dalam rajah di bawah, ABCH ialah sebuah segi empat sama dan DEFG ialah sebuah segi empat tepat. HCDE ialah garis lurus dan HC = CD.


Carikan perimeter, dalam cm, seluruh rajah itu.


Penyelesaian:
G H 2 =D H 2 +D G 2    = 24 2 + 7 2    =576+49    =625 GH=25 cm Perimeter seluruh rajah =12+12+12+26+7+14+25 =108 cm

Soalan 4:
Rajah di bawah menunjukkan dua buah segi tiga bersudut tegak, ABE dan CBD. BED ialah satu garis lurus.

Cari panjang dalam cm, BC. Bundarkan jawapan anda kepada dua tempat perpuluhan.


Penyelesaian:
3 2 +B E 2 = 5 2    B E 2 = 5 2 3 2 =16 BE=4 cm B C 2 + ( 5+4 ) 2 = 17 2    B C 2 = 17 2 9 2 =208  BC= 208  BC=14.42 cm


Soalan 5:
Rajah di bawah menunjukkan dua buah segi tiga bersudut tegak, ABC dan ADE. ACD ialah satu garis lurus.

Cari panjang dalam cm, AE. Bundarkan jawapan anda kepada satu tempat perpuluhan.


Penyelesaian:
A C 2 = 12 2 + 9 2    =225 AC= 225  =15 cm A E 2 = ( 15+9 ) 2 + 11.5 2    =576+132.25    =708.25 AE= 708.25  =26.6 cm

1 thought on “13.2.2 Teorem Pythagoras, Praktis Berformat PT3”

Leave a Comment