12.2.1 Pengendalian Data, Praktis Berformat PT3


12.2.1 Pengendalian Data, Praktis Berformat PT3
Soalan 1:
Rajah di bawah ialah piktograf yang menunjukkan bilangan pizza yang telah dijual dalam tiga bulan.


 
Sebiji pizza dijual dengan harga RM18. Jumlah hasil jualan dalam tempoh empat bulan itu ialah RM2250.
Hitung bilangan pizza yang telah dijual dalam bulan April.

Penyelesaian
:
Jumlah hasil jualan pizza dalam tempoh empat bulan
= RM2250 RM18 =125

Bilangan pizza dijual dalam tiga bulan pertama
= 9 × 10
= 90

Bilangan pizza dijual dalam bulan April
= 125 – 90
= 35


Soalan 2:
Jadual di bawah menunjukkan bilangan murid yang membaca empat jenis buku.

Jenis buku
Fiksyen
Bahasa
Teknologi
Agama
Bilangan murid
18
16
8
14

Pada rajah di ruang jawapan, lukis satu carta palang untuk mewakili semua maklumat dalam jadual.

Jawapan
:

Penyelesaian:

Leave a Comment