12.2.4 Pengendalian Data, Praktis Berformat PT3


Soalan 7:
Jadual di bawah menunjukkan bilangan syarikat yang telah memberi sumbangan kepada tabung anak yatim dalam tempoh lima hari.

Hari
Isnin
Selasa
Rabu
Khamis
Jumaat
Bilangan syarikat
8
14
m
17
11

Diberi bahawa 20% daripada jumlah sumbangan telah diperoleh pada hari Selasa.
Hitung nilai m

Penyelesaian
:
Katakan C = Jumlah sumbangan
20 100 ×C=14  C=14× 100 20 =70 m=70( 8+14+17+11 )   =7050   =20Soalan 8:
Rajah di bawah menunjukkan graf garis yang tidak lengkap bagi bilangan telur yang dijual dalam tempoh empat minggu. Bilangan telur yang dijual pada minggu pertama ialah 2000 biji dan 4000 biji pada Minggu ke-empat.

(a) Lengkapkan graf garis dalam Rajah.

(b) Lengkapkan carta pai dalam Rajah kedua untuk mewakili jualan pada Minggu pertama hingga Minggu ke-empat.


Penyelesaian:
(a)


(b)
Minggu pertama = 2000 2000+1500+2500+4000 × 360 o = 2000 10000 × 360 o = 72 o Minggu ke-empat = 4000 10000 × 360 o = 144 o
Leave a Comment