12.2.3 Pengendalian Data, Praktis Berformat PT3


Soalan 5:
Rajah di bawah ialah carta palang tidak lengkap yang menunjukkan bilangan kereta yang dijual oleh sebuah kedai bagi tempoh lima bulan.
(a) Bilangan kereta yang dijual bagi tempoh lima bulan itu ialah 150 unit. Bilangan kereta yang dijual dalam bulan Februari adalah sama dengan bilangan kereta yang dijual dalam bulan April.
Lengkapkan carta palang pada Rajah.

(b) Cari peratus jualan kereta dalam bulan Januari.

Penyelesaian:
(a)
(b)
Peratus jualan kereta = 45 150 ×100% =30%



Soalan 6:
Rajah di bawah ialah piktograf yang tidak lengkap bagi menunjukkan jualan buku dalam tempoh lima bulan.


(a) Jualan pada bulan Mei adalah ¼ daripada jumlah jualan bulan Januari dan Februari.
Lengkapkan piktograf pada Rajah.

(b) Cari jumlah buku yang dijual sebelum bulan April.

Penyelesaian:
(a)
Jualan pada bulan Mei = 1 4 ×8 =2



(b)
Jumlah buku yang dijual sebelum bulan April
= (5 + 3 + 6) × 15
= 14 × 15
= 210


Leave a Comment