7.1a Ketaksamaan Linear


7.1 Ketaksamaan Linear

7.1.1 Ketaksamaan
1. Ketaksamaan ialah hubungan antara dua kuantiti yang tidak sama.

2.
Simbol ketaksamaan:
(a) > bererti lebih besar daripada
(b) < bererti kurang daripada
(c) ≥ bererti lebih besar daripada atau sama dengan
(d) ≤ bererti kurang daripada atau sama dengan

3.   7 > 4 setara dengan 4 < 7. 


7.1.2  Ketaksamaan Linear Dalam Satu Pemboleh Ubah
1.   Ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah ialah satu ketaksamaan dengan pemboleh ubah yang kuasanya 1.
Misalnya: 2x + 5 > 7.


2. Ketaksamaan linear juga boleh diwakilkan pada garis nombor.
  Misalnya:

3 thoughts on “7.1a Ketaksamaan Linear”

Leave a Comment