10.2.1 Bulatan (I), Praktis Berformat PT3


10.2.1 Bulatan (I), Praktis Berformat PT3

Soalan 1:
Rajah di bawah menunjukkan sebuah bulatan berpusat O.

 
Jejari bagi bulatan itu ialah 35 cm.
Hitung panjang, dalam cm, lengkok major AB.
( Guna π= 22 7 )
 
Penyelesaian:
Sudut bagi lengkok major AB = 360o – 144o= 216o
Panjang lengkok major AB = 216 o 360 o ×2πj = 216 o 360 o ×2× 22 7 ×35 =132 cm


Soalan 2:
Dalam rajah di bawah, O ialah pusat bulatan. SPQ dan POQ ialah garis lurus.

 
Panjang PO ialah 8 cm dan panjang POQ ialah 18 cm.
Hitungkan panjang, dalam cm, SPT.

Penyelesaian
:
Jejari = 18 – 8 = 10 cm
PT2 = 102 – 82
  = 100 – 64
= 36
PT = 6 cm
Panjang SPT = 6 + 6
= 12 cm


Soalan 3:
Rajah di bawah menunjukkan dua buah bulatan. Bulatan yang lebih besar mempunyai jejari 14 cm dengan pusat O.
Bulatan kecil melalui pusat O dan sentuh bulatan besar.
 

Hitung luas bagi kawasan yang berlorek.
( Guna π= 22 7 )
 
Penyelesaian:
Luas bulatan besar=π J 2 = 22 7 × 14 2 Jejari, j bagi bulatan kecil= 1 2 ×14=7 cm Luas bulatan kecil=π j 2 = 22 7 × 7 2 Luas kawasan berlorek =( 22 7 × 14 2 )( 22 7 × 7 2 ) =616154 =462  cm 2
 

Soalan 4:
Rajah di bawah menunjukkan dua buah sektor. ABCD ialah sukuan bulatan dan BED ialah lengkok bulatan berpusat C.Hitung luas, dalam cm2, kawasan yang berlorek.
( Guna π= 22 7 )

Penyelesaian
:
Luas sektor CBED = 60 o 360 o ×π j 2 = 60 o 360 o × 22 7 × 14 2 =102 2 3  cm 2

Luas sukuan ABCD = 1 4 ×π j 2 = 1 4 × 22 7 × 14 2 =154  cm 2


Luas kawasan berlorek =154102 2 3 =51 1 3  cm 2


Soalan 5:
Rajah di bawah menunjukkan sebuah segi empat sama KLMN. KPN ialah sebuah semi bulatan berpusat O.Hitungkan perimeter, dalam cm, kawasan berlorek.
( Guna π= 22 7 )

Penyelesaian
:
KO=ON=OP=7 cm PN= 7 2 + 7 2 = 98 =9.90 cm Panjang lengkok KP = 1 4 ×2× 22 7 ×7 =11 cm

Perimeter kawasan berlorek
= KL + LM + MN + NP + Panjang lengkok PK
= 14 + 14 +14 + 9.90 + 11
= 62.90 cm

Leave a Comment