8.2.1 Graf Fungsi, Praktis Berformat PT3


8.2.1 Graf Fungsi, Praktis Berformat PT3
 
Soalan 1:


Dalam rajah yang ditunjukkan, apabila x = 4, nilai bagi y ialah

Penyelesaian:


 
T ialah titik pada graf apabila x = 4.
Seterusnya, apabila x = 4, y = 5.


Soalan 2:
Rajah menunjukkan suatu graf fungsi pada suatu Cartesan.

 
Persamaan yang mewakili fungsi itu ialah
 
Penyelesaian:
Guna titik (0, 6) dan (-3, 0) untuk menentukan fungsi.

Fungsi
Nilai y apabila
x = 0
x = –3
y = x + 3
3
0
y = x – 3
–3
–6
y = 2x + 6
6
0 (tepat)
y = 2x – 6
–6
–12

Soalan 3:
Jadual di bawah menunjukkan nilai-nilai dua pemboleh ubah, x dan y, bagi suatu fungsi.
 
x
–2
0
1
y
–6
2
3
Fungsi manakah yang memuaskan pasangan tertib tersebut?
A. = 7x + 2
B. = x3 + 2
C. = x + x2 – 2
D. = x2 + 2

Penyelesaian:
Hanya y = x3 + 2 memuaskan semua pasangan tertib tersebut.
(i) –6 = (–2)3 + 2
(ii)   2 = 03 + 2
(iii)  3 = 13 + 2
Jawapan = B

Leave a Comment