7.2.1 Pembinaan Geometri, Praktis Berformat PT3


7.2.1 Pembinaan Geometri, Praktis Berformat PT3
Soalan 1:
Rajah di ruang jawapan menunjukkan sebahagian daripada sebuah segi tiga ABC.
(a) Dengan menggunakan jangka lukis, protraktor dan pembaris, lukis sebuah segi tiga ABC bermula dari garisan yang diberi dalam ruang jawapan dengan AB = 4.5 cm, BC = 6 cm dan ∠ABC = 105o.
(b) Ukur ∠BCA.

Jawapan
:
(a)

 

Penyelesaian
:
(a)(b)
∠BCA = 31o


Soalan 2:
Rajah di bawah menunjukkan sebuah segi tiga ABC yang dilukis tidak mengikut skala.

 
Rajah dalam ruang jawapan menunjukkan garis lurus AB.
(a) Menggunakan pembaris dan jangka lukis sahaja, bina
 (i) segi tiga ABC menggunakan ukuran seperti yang ditunjukkan dalam rajah,
 (ii) garis serenjang kepada garis lurus AC yang melalui titik B.
(b) Ukur jarak tegak di antara garis lurus AC dan titik B.

Jawapan
:
(a)(i),(ii)

 

Penyelesaian
:
(a)(i),(ii)

 (b)
5.3 cm


Soalan 3:
Rajah menunjukkan sebuah pentagon ABCDE.


Menggunakan pembaris dan jangka lukis sahaja, bina sebuah rajah, bermula dengan garis lurus CD dan DE yang disediakan pada rajah, di ruang jawapan.
 
Jawapan:Penyelesaian:

 

Leave a Comment