7.2.3 Pembinaan Geometri, Praktis Berformat PT3


Soalan 6:
Rajah di ruang jawapan menunjukkan sebahagian daripada sebuah segi tiga ABC. (a) Dengan menggunakan jangka lukis, protraktor dan pembaris, lukis sebuah   segi tiga ABC dengan AB=7 cm, ABC= 65 o  dan BC=5 cm. (b) Ukur ACB.

Jawapan:
(a)Penyelesaian:
(a)


(b)
ACB= 72 oSoalan 7:
Rajah di bawah menunjukkan sebuah sisi empat ABQR.

(a) Dengan menggunakan pembaris dan jangka lukis sahaja, bina rajah mengikut ukuran yang diberi.
  Mula dengan garis lurus AB dan BQ yang disediakan di ruang jawapan.
(b) Berdasarkan rajah yang dibina di (a), ukur panjang, dalam cm, bagi QR.
Jawapan:
(a)Penyelesaian:
(a)


(b)
QR = 5.9 cm

Leave a Comment